ПРО ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» видається з метою представлення результатів наукових досліджень для широкого ознайомлення, створення комунікативного простору між дослідниками, які фокусують свою увагу на фундаментальних та прикладних проблемах протидії злочинності кримінологічними, кримінально-правовими, кримінально-виконавчими та іншими засобами, а також наукового забезпечення практичної діяльності органів та підрозділів Національної поліції, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків з міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення досвіду їх роботи, забезпечення додаткових можливостей для розвитку вітчизняної кримінології.
 • Засновник видання – Харківський національний університет внутрішніх справ (далі – Університет). Видання зареєстроване Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18944-7734ПР від 25.05.2012 року), має міжнародну реєстрацію як серіальне видання (ISSN 2304-4556).
 • Випуск збірника здійснюється відповідно до законів України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XІІ, «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ, «Про видавничу справу» від 05 червня 1997 р. № 318/97-ВР, «Про медіа» від 13.12.2022 р. № 2849-ІХ, «Про обов’язковий примірник документів» від 09 квітня 1999 р. № 595-XIV, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, інших законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та згідно зі Статутами ХНУВС та Кримінологічної асоціації України.
 • Цільове призначення видання – наукове, науково-виробниче. У збірнику розміщуються також публікації інформаційного характеру, що відображають наукові здобутки працівників Університету в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому.
 • Мова (мови) видання – змішаними мовами: українська, англійська. Окремі частини публікацій за рішенням редакційної колегії видання можуть публікуватися й іншими мовами за виключенням мови держави-агресора.
 • Періодичність випуску видання – три рази на рік.
 • Обсяг видання – до 25 умовних друкованих аркушів.
 • Тираж видання – не менше 300 примірників.
 • Збірник є переможцем конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах Міністерства внутрішніх справ України у 2016 році та отримав диплом за І місце у номінації «наукові періодичні видання», у 2018 р. збірник посів І місце у номінації «Періодичні видання» на Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання.
 • Електронна копія збірника безоплатно розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України».
 • Збірник включено до інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки» – всеукраїнського проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
 • Бібліометричний профіль збірника функціонує у сервісі Google Scholar (Google Академії).
 • Статті, опубліковані в збірнику, розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який має міжнародну реєстрацію.

Основні завдання видання:

 • Оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі кримінальної юстиції, що провадяться ад’юнктами, здобувачами, науково-педагогічним складом Університету, а також представниками інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • Надання першочергової можливості науковим, науково-педагогічним працівникам Університету публікувати результати власних досліджень у вигляді наукових статей згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, впроваджувати наукові розробки у практичну діяльність правоохоронних органів.
 • Концентрація інтелектуальних ресурсів для вирішення гострих проблем злочинності в умовах воєнного стану.
 • Узагальнення досвіду вирішення проблем протидії злочинності.
 • Висвітлення теоретичних і практичних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права у світлі реформування кримінальної юстиції.
 • Удосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні.
 • Сприяння формуванню в Україні системи кримінологічного моніторингу як постійно діючого інструменту збирання та узагальнення кримінологічної інформації; підвищенню теоретичного рівня та методологічної обґрунтованості кримінологічних досліджень; науковій та освітній взаємодії навчальних, наукових закладів різних форм власності, органів державної влади та неурядових організації, що займаються проблемами протидії злочинності та запобігання злочинам.
 • Інформування наукової громадськості про результати діяльності членів Кримінологічної асоціації України, про проведені наукові заходи (конференції, науково-практичні семінари, круглі столи тощо).
 • Опублікування рецензій на монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання, підготовлені працівниками Університету або представниками Кримінологічної асоціації України.

  ЗАПРОШУЄМО  ДО  СПІВПРАЦІ 

науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.

З повагою,
редакційна колегія збірника наукових праць
«Вісник Кримінологічної асоціації України»