Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • 1. Загальні вимоги щодо структури наукових статей
  • постановка проблеми в загальному вигляді;
  • аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення цієї проблеми й на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено цю статтю;
  • виклад основного матеріалу;
  • висновки із цього дослідження або рекомендації щодо поліпшення ситуації, що склалась, чи розв’язання існуючої проблеми.
 • 2. Вимоги до оформлення тексту наукових статей
  • обсяг статті/публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 15 сторінок (інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см);
  • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
  • другий рядок (ліворуч) – ім’я, по батькові, прізвище автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
  • третій (за необхідності) і четвертий рядки (ліворуч) – посада та місце роботи автора (співавторів); науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАПрН України (за наявності);
  • нижче (посередині рядка) – назва публікації великими літерами (шрифт напівжирний);
  • нижче – анотація (150 слів) та ключові слова (4–8 слів) англійською та українською мовами;
  • через 2 інтервали – текст статті;
  • посилання у тексті здійснюються посторінково (посторінкові виноски) з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
  • перелік бібліографічних посилань окремо не створюється.
 • 3. Вимоги щодо надання матеріалів до редакції
  До редакції мають подаватись такі матеріали:
  • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором, із зазначенням дати надання статті до редакції);
  • електронний варіант статті;
  • довідка про автора (співавторів) із зазначенням П. І. Б. (повністю), наукового ступеня, вченого звання, членства в НАПрН України (за наявності), місця роботи і посади, контактного номера телефону, електронної пошти та поштової адреси з індексом, на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць, розділу наукового збірника (нижче перелічено розділи), у якому доцільніше розмістити статтю;
  • фото автора 3.5х4.5 у форматі jpg.
  Усі матеріали підлягають обов’язковому рецензуванню членами редакційної колегії.
  Усі матеріали надсилатися на електронну пошту ([email protected]).
 • Терміни подачі матеріалів до редакції:
  Вісник КАУ № 1 - до 15 травня
  Вісник КАУ № 2 - до 15 листопада
  Відповідальність за достовірність поданої інформації та використаних джерел покладається на авторів. Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти.
  Авторів поінформовано про те, що електронна копія журналу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті видання (www.visnikkau.org).
  Розділи збірника наукових праць:
  - Стаття номера.
  - Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права.
  -Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології.
  -Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінально-виконавчого права.
  -Питання кримінальної юстиції.
  -Nonfiction.
  -Трибуна молодих дослідників.
  -Наукове життя.